Taal met Gynzy

Gynzy’s mogelijkheden voor Taal.

HomeVerwerkingLeergebiedenTaal

Het leergebied taal kent vier domeinen: spreken & luisteren, schrijven, lezen en begrippen & taalverzorging. Aan elk van deze domeinen kan op diverse manieren invulling worden gegeven in het basisonderwijs.

Het eerste domein, spreken & luisteren, betreft de mondelinge taalvaardigheid en wordt in de dagelijkse praktijk over de volle breedte van vakgebieden heen ontwikkeld. Dit leren leerlingen het best door dit veel te doen en middels (kritische) dialoog met elkaar en de leerkracht hiervan te leren.

Het tweede domein, schrijven, omvat de toepassing van o.a. woordenschat, grammatica, spelling en algemene ontwikkeling in het schrijven van stukken tekst met verschillende doeleinden. Ook dit wordt veelal over meerdere vakgebieden heen ontwikkeld (o.a. middels het maken van werkstukken, formuleren van antwoorden op open vragen en het schrijven van een vaderdag-gedichtje).

Het domein lezen kan worden opgedeeld in aanvankelijk lezen, technisch lezen en begrijpend lezen. Aanvankelijk lezen en technisch lezen zijn sterk gerelateerd aan spelling als omgekeerde handeling (het verklanken van letters en woorden in tegenstelling tot het verletteren van klanken). Begrijpend lezen kan worden ingebed in het lezen en verwerken van teksten bij bijvoorbeeld zaakvakken als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en wereldoriëntatie. Dit wordt ook wel eens in een apart “vak” middels een lesmethode aangeboden.

Het laatste domein, begrippen & taalverzorging, kan worden gezien als het fundament voor de andere domeinen. Vaardigheden en kennis in zowel taalbegrippen als taalverzorging zijn immers van belang voor een goede taalverwerking (lezen en luisteren) en taalproductie (spreken en schrijven). In Nederland wordt dit laatste domein vaak bediend middels een taalmethode en aansluitende spellingmethode.

Biedt Gynzy ook ‘Taal’ aan?

JA Gynzy biedt taal aan. Waar digitale verwerking een meerwaarde biedt, wordt dit aangeboden. Het vierde bovengenoemde domein “Begrippen & Taalverzorging” kan worden onderverdeeld in spelling, grammatica, woordenschat en taalbeschouwing. Voor drie van deze vier subdomeinen kan digitale verwerking een sterke meerwaarde bieden. Daarom worden deze in de verwerkingssoftware van Gynzy aangeboden:

Het laatste subdomein, taalbeschouwing, leent zich het beste om mondeling (klassikaal danwel in groepjes) behandeld te worden. Hierbij zijn van elkaar leren, met elkaar discussiëren en samen taal verkennen cruciale componenten. Dit onderdeel wordt daarom niet in de digitale verwerking van Gynzy aangeboden.

Het subdomein taalbeschouwing heeft net als de domeinen spreken & luisteren en schrijven een plaats gekregen in onze leerlijn taal. Deze leerlijn biedt de bouwstenen voor het vormgeven van doelgerichte taallessen of voor het doelgericht integreren van taal bij andere vakken en activiteiten waar teksten worden gebruikt (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wereldoriëntatie en dergelijke).

Concreet aanbod van taal in de verwerkingssoftware van Gynzy

Het volgende overzicht geeft aan welke onderdelen/onderwerpen van het leergebied ‘Taal’ in de verwerkingssoftware van Gynzy te vinden zijn:

 • Spelling – onveranderlijke woorden ➜ Spelling  Luisterwoorden, Weetwoorden, Nadenkwoorden
  pan, schroef, zaag, boei, pedaal, trein, horloge, hamer, ladder, perziken, radiootje

 • Spelling – werkwoorden ➜ Spelling  Werkwoorden
  werk, werkt, werken, werkte, gewerkt

 • Grammatica ➜ Grammatica  Taalkundige ontleding, Redekundige ontleding
  onderwerp, lijdend voorwerp, gezegde, persoonsvorm, hoofdzin en bijzin

 • Woordenschat ➜ Woordenschat Woordstructuren, Woordenboek en Thema’s
  woordweb, synoniem, alfabetiseren, spreekwoorden, woordbetekenissen

 • Leestekens ➜ Spelling  Hoofdletters & Interpunctie
  dubbele punt, uitroepteken, vraagteken, komma, aanhalingstekens

 • Woordsoorten ➜ Spelling  Begrippen en Grammatica  Taalkundige ontleding
  zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel, bijwoord, telwoord

 • Morfologie ➜ Spelling  Begrippen
  woordvorm, woorddeel, achtervoegsel, lettergreep, meervoud, enkelvoud, verkleinwoord, samenstelling

 • Hoofdletters ➜ Spelling Hoofdletters & Interpunctie
  hoofdletters bij namen, zinnen, instellingen, aardrijkskundige plaatsen