Wanneer je de verwerkingssoftware van Gynzy overweegt in te zetten kom je voor verschillende keuzes te staan. In onze eerdere blog over de 5 scenario’s lichtten we de belangrijkste keuzes toe. Om goed overwogen die keuzes te kunnen maken, maar ook de bredere impact op je school(organisatie) in beeld te krijgen kan het handig zijn gebruik te maken van het Curriculaire Spinnenweb. Dit model geeft de afzonderlijke aspecten van een curriculum met de onderlinge relaties daartussen weer. In deze blog gaan we dieper in op hoe deze verschillende aspecten bij een keuze voor Gynzy ingevuld kunnen worden.

Het curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003)

Bekijk voor een toelichting op deze elementen en het hele model de eerdere blog over het spinnenweb.

1. Visie
De visie wordt uiteraard volledig ingevuld en gestuurd door de school (en haar omgeving). Hierin kunnen bijvoorbeeld manieren van werken (o.a. doelgericht, opbrengstgericht) en uitgangspunten (o.a. leerling centraal, talenten, diversiteit, kansen) worden uitgewerkt.

2. Leerdoelen
De kerndoelen zijn de wettelijk vastgestelde kaders voor de onderwijsinhoud. Deze doelen mogen door elke school zelf worden vertaald in concrete leerdoelen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een reeds uitgewerkte leerlijn zoals die van een lesmethode, maar ook van de Gynzy leerlijnen. Deze vakspecifieke leerlijnen worden vaak aangevuld met leerlijnen/-doelen voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

3. Leerinhouden
Een leerdoel kan op verschillende manieren bereikt worden. In de verwerkingssoftware van Gynzy wordt vaak de breedst gedragen strategie aangeboden, bovendien kunnen alternatieve strategieën vaak via aparte leerdoelen geleerd worden.

4. Leeractiviteiten
Het staat je altijd vrij om bij de verwerkingssoftware bepaalde methodieken te gebruiken om het leerproces kracht bij te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een dagelijks mondeling minidictee voor spelling en een tafeltrainer voor het automatiseren van de tafels.

5. Docentrollen
Wanneer je jouw leerlingen met behulp van ICT gepersonaliseerder onderwijs aanbiedt, verandert ook de rol van de leerkracht. Waar ze in een klassikaal systeem vooral informatie-overdrager was en organisator van differentiatie, helpt Gynzy de leerkracht haar rol te verleggen naar facilitator van persoonlijk onderwijs. Hierin is de leerkracht voornamelijk coach van haar leerlingen en helpt ze met het stellen van leerdoelen en evalueren op het leerproces. Uiteraard blijft bijsturen en uitleggen een belangrijk onderdeel van haar functie. Hierbij kan de leerkracht bovendien gebruik maken van de nieuwe inzichten uit de software.

6. Bronnen en materialen
Werken met Gynzy betekent niet automatisch dat alle analoge materialen weg kunnen. De verwerkingssoftware vormt samen met andere materialen de toolbox om in te zetten, afhankelijk van het doel. Schrijven met potlood of pen (met name in de onderbouw) is bijvoorbeeld belangrijk voor de taalontwikkeling. Vandaar dat naast digitaal oefenen met spellen een regelmatig schriftelijk dictee een sterke aanvulling is. Bij rekenen komt het ook regelmatig voor dat er leerdoelen (vaardigheden) zijn die beter met fysieke materialen geleerd kunnen worden dan in een digitale omgeving, daarvoor worden werkbladen en materialen aangereikt. Vaak beschik je wanneer je met de verwerkingssoftware werkt ook over devices per leerling. Hiermee kun je uiteraard veel meer dan alleen Gynzy. Er zijn legio mogelijkheden met educatieve apps en creatief gebruik van andere software/apps.

7. Groeperingsvormen
Samenwerking kan een krachtige bron van leren zijn. Tegelijkertijd is onderwijs bieden op persoonlijk niveau ook sterk. Vooral als het om vaardigheden gaat die elke leerling zich eigen moet maken (zoals veel leerdoelen bij rekenen en spelling), leent adaptieve software zoals die van Gynzy zich daar goed voor. Deze werkt het best en betrouwbaarst als de leerling daar zelf (individueel) mee werkt. Samenwerkend leren kan juist goed worden toegepast in zaakvakken zoals wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs. Echter ook bij taal (voornamelijk taalbeschouwing) en rekenen kan samenwerkend leren een verrijking zijn op de adaptieve software. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de diverse trainers of tools gebruiken.
Verder kun je nadenken over of je leerlingen van dezelfde of juist afwijkende vaardigheden (op basis van de vaardigheidsscores) bij elkaar zet voor verschillende leerdoelen.

8. Leeromgeving
Aansluitend op de samenwerkingsvormen kun je het meubilair inrichten in rustige focusplekken en/of tafelgroepjes. Met de wandkaarten van Gynzy in de leeromgeving kun je bovendien de categorieën voor spelling aansluitend bij de verwerking extra herkenbaar maken. In plaats van lokalen per leerjaar/klas zou je ook lokalen per vak kunnen inrichten, met daarbij materialen en bronnen specifiek voor dat vak.

9. Tijd
Vrijwel heel Nederland heeft in het ochtendprogramma rekenen en spelling gepland. Gepersonaliseerd leren biedt je de gelegenheid de planning van werk van leerlingen ook te personaliseren naar behoefte. Zeker wanneer leerlingen zelf meer keuzes hierover kunnen maken, kan het zijn dat leren van deze kernvakken meer verspreid over de dag plaatsvindt of zelfs thuis verder gaat.

10. Toetsing
Doordat de verwerkingssoftware continu meet wat de vaardigheid van de leerlingen is, wordt het afnemen van ‘toetsen’ met als doel ditzelfde te meten, minder belangrijk. Hier kan dus ook monitoring worden gelezen. Met Gynzy heeft de leerkracht dagelijks de mogelijkheid gebaseerd op rijke informatie de vaardigheden van de leerlingen op de geoefende leerdoelen in te zien en gebaseerd hierop te handelen. Met andere woorden, het doel van toetsing krijgt met behulp van de software van Gynzy een heel nieuwe invulling.

Wanneer je meer zou willen weten over de invulling van deze en andere aspecten van je school(organisatie), denken onze adviseurs en trainers graag met je mee.