Leren op eigen niveau

Adaptief onderwijs

De wereld verandert voortdurend, en het onderwijs daarmee ook. In het huidige onderwijs is er meer aandacht voor de individuele behoefte van de leerling. Het gepersonaliseerde lesgeven vraagt best veel van leerkrachten.

Adaptief onderwijs is een trend in het primaire onderwijs en kan een hulpmiddel voor de leerkracht zijn.

Inhoudsopgave

Wat is adaptief onderwijs?

Bij adaptief onderwijs wordt het lesgeven en de lesstof afgestemd op de individuele (leer)behoeften, mogelijkheden en tempo van een leerling. Dit met het doel om het lesgeven en het leren effectiever en inclusiever te maken.

In een traditionele onderwijsomgeving is er vaak sprake van een uniform curriculum, waarbij uitgegaan wordt van een gelijk leertempo voor alle leerlingen. Adaptief onderwijs daarentegen is afgestemd op de individuele leerling. Het leerproces kan worden gepersonaliseerd dankzij adaptieve software en andere digitale leermiddelen die met algoritmes en data-analyses het leerproces van een leerling monitort en continu bijstuurt.

Door de opkomst van technologie in de klas (computers, tablets, educatieve software, ELO’s en online platforms) krijgen leerkrachten toegang tot gepersonaliseerde leermiddelen en adaptieve lesmethoden. Hierdoor is adaptief onderwijs de laatste jaren sterk in opkomst.

Chromebooks in de klas

Wist je dat alle opgaven in Gynzy adaptief zijn?

Ontdek de voordelen van de adaptieve software van Gynzy zelf.

Kenmerken van adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs in het basisonderwijs kenmerkt zich door:

Individuele benadering en differentiatie

Gepersonaliseerde leermogelijkheden die aansluiten bij de specifieke leerstijl, het niveau en het tempo van een leerling.

Flexibele instructie

Het toevoegen of aanpassen van materialen bij de instructie.

Digitaal leren

Het gebruik van technologische hulpmiddelen en digitale platforms, zoals met adaptieve software waar leerlingen op eigen niveau aan leerstof kunnen werken.

Zelfgestuurd leren

Het aanmoedigen van het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, het stellen van doelen, het maken van keuzes en het actief betrokken zijn bij het opdoen van kennis en vaardigheden. Hierdoor kan de motivatie, het zelfvertrouwen en het eigenaarschap over het leren worden vergroot.

Inclusiviteit

Meer mogelijkheden om aan te kunnen sluiten bij verschillende leerbehoeften van leerlingen.

Continue evaluatie en feedback

Het regelmatig geven van feedback die past bij eigen niveau en groei, waardoor er meer kans is op een verbetering van resultaten.

Adaptieve software en digitale leermiddelen

Digitale leermiddelen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het implementeren van adaptief onderwijs. Interactieve platforms en adaptieve software bieden activiteiten, spelletjes, lessen en opgaven aan waarmee leerkrachten en leerlingen op een adaptieve manier kunnen lesgeven en leren.

Leerproces volgen en aanpassen

Adaptieve software in het basisonderwijs bevindt zich bijvoorbeeld in educatieve computerprogramma’s of online platformen die speciaal zijn ontworpen voor gepersonaliseerd leren. Door data-analyse en kunstmatige intelligentie (artificial intelligence - AI) kan adaptieve software het leerproces van een leerling volgen en automatisch aanpassen.

Leerkrachten en leerlingen

Leerkrachten kunnen via een computer inloggen in de adaptieve software en daar leerdoelen klaarzetten, oefeningen selecteren en de voortgang van de leerlingen monitoren.

De leerlingen zelf kunnen bijvoorbeeld op een Chromebook of iPad oefenen en opgaven maken. Meestal hebben zowel leerkracht als leerling een account van een interactief platform waarmee ze kunnen inloggen.

Kenmerken adaptieve software

Kenmerken van adaptieve software zijn onder andere:

Diagnostische evaluatie
Om een inschatting te kunnen maken aan welke leerstof een leerling toe is, is het bepalen van ‘startniveau’ van belang. Door het maken van opgaven, kan daarna data verzameld worden waarop aanpassingen in het systeem kunnen worden gebaseerd.

Datagedreven aanpassingen
Het systeem is in staat om data te verzamelen van het leerproces, en op basis daarvan het leertraject verder aan te passen. Zo kan adaptieve software aanbevelingen doen voor verdere oefeningen, uitdagingen of herhaling.

Gepersonaliseerd leertraject
Op basis van de diagnostische evaluatie en datagedreven aanpassingen, krijgt iedere leerling lesmateriaal en oefeningen die zijn afgestemd op zijn of haar niveau.

Voortgangsmonitoring
Adaptieve software kan de voortgang van een leerling op de voet volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld de antwoorden, het tempo en andere relevante gegevens geregistreerd worden. Door continu de prestaties van leerlingen te evalueren, kan de software oefeningen en opgaven aanbieden die passen bij het niveau van de leerling.

Groepsinzicht totaaloverzicht
Inzicht voortgang leerlingen in Gynzy

Feedback
Door het gebruik van adaptieve software krijgen leerlingen direct feedback op hun antwoorden. Dit helpt leerlingen bij hun begrip en vaardigheden. De feedback kan specifiek en gericht zijn, waardoor leerlingen inzicht krijgen in hun sterke punten en gebieden waar ze nog aan moeten werken.

Leerkracht als sleutelfiguur

Hoewel er slechts nog beperkt onderzoek beschikbaar is naar het effect van software bij adaptief onderwijs, komt duidelijk naar voren dat de leerkracht een cruciale rol speelt.

Digitaal werken

Het succes van werken met digitale (adaptieve) leermiddelen wordt vooral bepaald door de manier waarop het leermiddel wordt ingezet en de perceptie van leerkrachten tegenover digitaal werken.

Het is belangrijk dat leerkrachten het belang van digitaal werken inzien en dat zij het gevoel hebben uit de voeten te kunnen met het programma. Het is dus belangrijk om als team na te denken over de inzet van digitale (adaptieve) leermiddelen; zomaar wat laptops in de klas leggen heeft weinig zin.

teacher infront of whiteboard.
Leerkracht is sleutelfiguur bij effectiviteit van adaptief onderwijs

Leerproces

Wanneer leerkrachten voor het eerst werken met digitale (adaptieve) leermiddelen, brengt dit andere werkzaamheden met zich mee dan ze gewend zijn. Het is van belang om voldoende tijd vrij te maken om te leren werken met de software, zodat leerkrachten op de juiste manier met de software werken. Dat is nodig om de resultaten juist te interpreteren en daar het handelen op af te stemmen.

Het kan als leerkracht lastig zijn om de gegevens uit een leerprogramma te interpreteren en te beoordelen. Leren over het programma is dus niet alleen belangrijk in de startfase, maar ook tussentijds ter verdieping.

Kortom, het werken met digitale (adaptieve) leermiddelen is een leerproces dat tijd nodig heeft, maar dit is een investering die veel moois op kan leveren.

Gynzy ondersteunt leerkrachten met het gebruik van adaptieve software via teamtrainingen, online voorlichtingen en webinars.

Aan de slag met de adaptieve software van Gynzy

Binnen Gynzy kunnen leerlingen werken in een adaptieve leeromgeving. Onze adaptieve software geeft leerlingen de mogelijkheid om te werken aan opgaven die passend zijn bij zijn of haar niveau. Als leerkracht kun jij precies die doelen klaarzetten voor leerlingen waar op dat moment behoefte aan is.

Adaptief leren is mogelijk met ons Plus en Compleet pakket. Meer weten over hoe jouw school kan profiteren van onze adaptieve software? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Over Gynzy

Gynzy is een onafhankelijk leerplatform waar leerlingen in het basisonderwijs kunnen leren op hun eigen niveau. Met meer dan 500.000 opgaven kunnen scholen en leerkrachten Gynzy aanvullend gebruiken bij 31 van de meest gebruikte lesmethodes voor rekenen en spelling.

Ontdek hoe wij leerkrachten ondersteunen bij het digitaal lesgeven

Ga aan de slag met Gynzy!