Wiskunde

Gynzy's leerstof voor het vakgebied wiskunde.

Leerplan dekkend

In de Wereld van wiskunde vind je 4 verschillende leerlijnen. Je kan een Wereld volgens de leerplannen van elk net koppelen, dus zowel voor ZILL, als voor GO! en voor OVSG. Zodat jouw leerlingen adaptief leren volgens de leerdoelen die in jouw leerplan voorkomen en die gebaseerd zijn op de Vlaamse eindtermen.

Daarnaast hebben we ook vierde leerlijn die volledig dekkend is voor het IJsbergrekenen. De opbouw van deze leerlijn is gebaseerd op de Didactische cahiers Wiskunde.

Wil je meer weten over de opbouw en de verschillende soorten doelen per leerplan. Lees dan zeker de Wiskundige verantwoording. Zo ontdek je wat kern-, keuze-, uitbreidings- en verrijkingsdoelen zijn, maar ook welke belangrijke keuzes Gynzy maakte.

Flander world

De Werelden van wiskunde

De leerlijn van wiskunde is opgedeeld in negen domeinen. Elk domein heeft een eigen “Wereld” in Gynzy. Binnen deze Werelden zijn de onderwerpen te vinden als “Eilanden”.
Elk van de Eilanden bestaat uit een aantal specifieke leerdoelen.

Tabellen & Grafieken

Werken met staafgrafieken, lijngrafieken, diagrammen, tabellen en getallenreeksen, met o.a. aflezen en tekenen en berekeningen maken.

Getalbegrip

De basiskennis die nodig is voor rekenen, met o.a. het kennen van de getallen, tellen, vergelijken, plaatsen op getallenlijnen, splitsen en structureren, delers en veelvouden en het kennismaken met kommagetallen.

Optellen en aftrekken

De bewerkingen met optellen en aftrekken, met o.a. handig rekenen, automatiseren, hoofdrekenen, schattend rekenen, cijferen en rekenen met kommagetallen.

Vermenigvuldigen & Delen

De bewerkingen met vermenigvuldigen en delen, met o.a. handig rekenen, automatiseren, schattend rekenen, cijferen en rekenen met kommagetallen.

Geld

Het rekenen met geld, met o.a. tellen en samenstellen van bedragen, wisselen van geld, bedragen bij elkaar optellen, berekenen wat je terugkrijgt en het rekenen met kortingspercentages.

Tijd & Datum

Kloklezen en rekenen met de datum, met o.a. analoog en digitaal klokkijken, stopwatch, kalenders aflezen, berekenen en schatten van tijdsduur en tijdsverbanden.

Meetkunde 

Het bepalen van vormen, posities en eigenschappen van platte en ruimtefiguren, met o.a. bouwwerken, uitslagen, kaarten en plattegronden, tangram en aanzichten.

Meten

Rekenen met lengte, inhoud, gewicht, temperatuur en oppervlakte met o.a. kennen van het metriek stelsel, opmeten, omrekenen, vergelijken en maten bepalen.

Procenten, Breuken & Verhoudingen

Kennen, berekenen en vergelijken van procenten, breuken en verhoudingen met o.a. delen en totale hoeveelheden uitrekenen, schaalverhoudingen, vereenvoudigen en gelijknamig maken van breuken.

Aanbodtypes

Elk leerdoel heeft een globale opbouw van de moeilijkheid van de oefeningen. Deze niveau-opbouw is enerzijds gebaseerd op de verschillende fasen uit het handelingsmodel uit het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (2011) en anderzijds op een aantal specifieke aspecten van de opgaven, zoals o.a. de moeilijkheid van de gebruikte getallen, het type vraagstelling, de formulering, het aantal invulvelden, de handeling die de leerling moet verrichten en/of het aantal keuzemogelijkheden. De verschillende fasen van het handelingsmodel vormen grotendeels de basis van de niveau-indeling van opgaven.

Visuele opgaven

Bij een leerdoel bevatten de opgaven van het laagste niveau altijd visuele ondersteuning. In deze opgaven wordt een bewerking of een getal weergegeven met een afbeelding van bv. telbare blokjes, voorwerpen, geldstukken of kralen. Deze opgaven sluiten aan bij de fase waarin leerlingen werken met realistische representaties van werkelijke objecten en situaties.

abstract rekenen

Abstracte opgaven

In de volgende fase van het handelingsmodel maken leerlingen formele berekeningen met symbolen. Hierbij is de bewerking enkel met symbolen weergegeven. Elk leerdoel bevat, indien mogelijk, opgaven met abstracte bewerkingen.

Verhaalopgaven

Op het moeilijkste niveau binnen een leerdoel bevinden zich opgaven met een vraag of probleem in verhaalvorm. Hierbij wordt de bewerking met bijbehorende symbolen niet weergegeven, maar moeten leerlingen zelf een bewerking uit een beschreven of weergegeven situatie abstraheren.

Kernelementen

Werkbladen

Het werken op een tablet of computer is uiteraard geen doel op zich en bij enkele leerdoelen is juist het gebruik van fysieke materialen wenselijk. Leerlingen kunnen dan de werkbladen voor wiskunde gebruiken.

In de leerlijn wiskunde zijn er verschillende onderdelen waarbij handelen met fysieke materialen bijdraagt aan het leren en nodig is voor het verwerven van kennis. Bij bijvoorbeeld het leerdoel opmeten van voorwerpen draagt het gebruik van een echte meetlat bij aan de ontwikkeling van een realistisch beeld van de grootte van maten zoals een centimeter.

worksheet math
rekenen hint

Hints

Leerlingen kunnen bij veel opgaven hints bekijken. Deze hints bevatten een denkstap in de goede richting. Deze is niet gericht op de specifieke bewerking uit de opgave, maar gericht op het type bewerking en op hoe deze kan worden opgelost. Er wordt aangegeven hoe leerlingen een opgave kunnen oplossen en niet wat ze moeten doen. De hints zijn vaak tekstueel beschreven, maar kunnen ook zijn aangevuld met een afbeelding, voorbeeldopgave en/of een stappenplan.

Rekendictees, verhaalopgaven en automatiseren

De Werelden bevatten Eilanden met enkel leerdoelen met rekendictees, verhaalopgaven en automatiseren. Deze zijn goed te gebruiken voor extra herhaling, maar kunnen ook worden ingezet bij het begin van de les wiskunde als startoefening.

rekenen automatiseren

Hulpmiddelen


Doelenboekjes

Laat je leerlingen hun eigen voortgang bijhouden in de nieuwe doelenboekjes. Hiermee heb je direct een persoonlijk rapport. De boekjes kun je eenvoudig als pdf downloaden. Je kunt er ook voor kiezen om eerst nog wat aanpassingen te doen zodat het boekje past bij je eigen leerstofaanbod. Je vindt alle doelenboekjes onderaan deze pagina.

Doelenboekjes FL

Visuele leerlijn

Werken met leerlijnen verbetert het leerproces van studenten doordat er wordt voortgebouwd op eerder opgedane kennis en vaardigheden.

Meer weten?

Met een eigentijdse blik op onderwijs heeft Gynzy haar leermateriaal ontwikkeld.
De didactische en onderwijskundige onderbouwing hierbij staat uitgewerkt in de verantwoording.

Ga aan de slag met Gynzy