Privacy- en cookie statement Gynzy

Hoe gaat Gynzy om met jouw privacy?

Gynzy neemt de privacy van al haar gebruikers (leerlingen en leerkrachten) en de bezoekers van haar website zeer serieus en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Op deze pagina kunt u lezen op welke wijze Gynzy omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt via haar website en haar applicaties en welke rechten u heeft.

Website

Bij het bezoek aan de website worden persoonsgegevens verwerkt door Gynzy. Gynzy is hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder licht Gynzy toe welke gegevens Gynzy verwerkt en voor welke doeleinden zij dat doet.

Om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoeken, verwerken wij:

 • wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: jouw naam, e-mailadres en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard jouw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van jouw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw opmerking op de hoogte te houden.

 • indien jij je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: jouw (voor)naam en e-mailadres. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen Gynzy en over onze diensten. Als je hier niet langer prijs op stelt, dan kun jij je uitschrijven via een link in de betreffende mailing;

 • indien je Gynzy wil uitproberen: je (voor)naam, geslacht, e-mailadres, wachtwoord en IP-adres. Dit doen wij om je (tijdelijk) toegang te kunnen geven tot onze applicatie(s) en om je te kunnen benaderen met informatie over onze volledige, betaalde diensten. Meer informatie over de gegevens die in dit geval worden verwerkt, lees je onder 'Applicaties', onder 2.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan jouw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij naar aanleiding van klachten of meldingen gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Gynzy daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

Applicaties

Bij het gebruik van de applicaties van Gynzy worden persoonsgegevens verwerkt door Gynzy. In de meeste gevallen worden de Gynzy applicaties gebruikt op basis van een overeenkomst tussen een school en Gynzy. In die situatie is Gynzy verwerker. In sommige gevallen wordt de applicatie echter gebruikt op basis van een proefaccount of een aanschaf door de gebruiker zelf (dus buiten de school om). In die situatie is Gynzy verwerkingsverantwoordelijke.

Om u goed te kunnen informeren over de wijze waarop Gynzy persoonsgegevens verwerkt, wordt hieronder onderscheid gemaakt tussen de situaties waarbij 1. Gynzy verwerker is en 2. Gynzy verwerkingsverantwoordelijke is.

1. Gynzy is verwerker

Deze situatie doet zich voor indien er een overeenkomst is gesloten tussen scholen en Gynzy, op basis waarvan leerlingen en leerkrachten gebruik maken van de Gynzy applicaties.

Privacyconvenant

Gynzy onderschrijft de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen van (o.a.) de PO-Raad en heeft zich bij dit Convenant.

Verwerkersovereenkomst

De scholen zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun leerlingen. Dit betekent dat de school te allen tijde de zeggenschap heeft en houdt over de persoonsgegevens die worden verwerkt door Gynzy.

Gynzy heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met de scholen, waarin de rechten en verplichtingen die gelden ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens staan omschreven. Deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan het model verwerkersovereenkomst behorende bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

Bekijk hier de verwerkersovereenkomst en volg deze stappen om een ingevulde versie te ontvangen.

Persoonsgegevens

Door Gynzy worden uitsluitend die persoonsgegevens verwerkt die door de (leerkrachten van de) school en/of leerlingen worden verstrekt aan Gynzy en in alle gevallen slechts voor zover de school Gynzy daar opdracht toe gegeven heeft. Op deze verwerkingen zijn de bepalingen van de verwerkersovereenkomst van toepassing.

De leerlinggegevens die door Gynzy onder meer (maar niet uitsluitend) kunnen worden verwerkt zijn: (voor)naam, klas, school, leerresultaten, leerontwikkeling, registratie van gemaakte opgave, registratie van de datum waarop een opgave gemaakt is, registratie van de duur die is gebruikt voor het maken van een opgave en berekende gemiddelde scores van opgaven. De volledige opsomming van verwerkte gegevens is terug te vinden in de verwerkersovereenkomst.

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de school en Gynzy, dient Gynzy ook persoonsgegevens van leerkrachten (of van andere contactpersonen van de school) te verwerken. De school heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, omdat dit de school in de gelegenheid stelt ten behoeve van het onderwijs van haar leerlingen gebruik te maken van de software van Gynzy. Van leerkrachten verwerkt Gynzy de volgende persoonsgegevens: (voor)naam, geslacht, groep, school, e-mailadres en IP-adres.

2. Gynzy is verwerkingsverantwoordelijke

Deze situatie doet zich voor indien er een overeenkomst is gesloten tussen de gebruiker (leerling, student, ouder of leerkracht) en Gynzy, bijvoorbeeld indien er een (proef)account wordt afgesloten om gebruik te kunnen maken van de Gynzy applicatie(s).

In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, verwerkt Gynzy de navolgende persoonsgegevens:

Leerlingen

 • gebruikersnaam (afhankelijk zoals ingegeven)

 • (voor)naam (bij koppeling met school en leerling informatiemiddelen)

 • school

 • groep

 • gekoppelde leerkracht

 • de door de gebruiker gemaakte opgaven en de resultaten daarvan;

 • registratie van de datum waarop een opgave gemaakt is;

 • registratie van de duur die is gebruikt voor het maken van een opgave;

 • berekende gemiddelde scores van opgaven

 • toegewezen identificatienummer

Leerkrachten, beheerders, studenten en ouders

 • (voor)naam

 • geslacht

 • e-mailadres

 • school

 • groep

 • gekoppelde leerlingen

 • IP-adres

 • toegewezen identificatienummer

Zonder deze gegevens is het niet mogelijk de overeenkomst uit te voeren.

Gynzy verwerkt de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het in behandeling nemen van de aanvraag voor een (proef)account;

 • het verlenen van toegang tot de applicatie(s);

 • het kunnen uitvoeren van de dienst, waaronder de opslag van de resultaten van de gemaakte opgaven;

 • het verstrekken van nadere informatie over de diensten van Gynzy voor marketing doeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of het kunnen tonen van relevante advertenties op externe kanalen. Indien wij gebruikmaken van marketingdiensten van derden, zoals bijvoorbeeld Facebook, kan het zijn dat uw gegevens gepseudonimiseerd (gehasht) met die partijen worden gedeeld. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@gynzy.com, waarnaar wij uw e-mailadres niet langer zullen delen met de bedoelde derden;

 • het beantwoorden van vragen, klachten of het bieden van ondersteuning;

 • de beveiliging, controle, preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de verwerkte gegevens;

 • de continuïteit en de goede werking van de applicatie(s);

 • het berekenen en in rekening brengen van eventueel verschuldigde vergoedingen; en

 • om uitvoering te kunnen geven aan wet- of regelgeving.

In het kader van het gerechtvaardigd belang van Gynzy (te weten: de verbetering van haar diensten en de bevordering van het gebruik en het gebruiksgemak daarvan) slaat Gynzy ook gegevens omtrent het gebruik van de applicatie(s) op, om deze te kunnen analyseren en de resultaten daarvan om te kunnen zetten in wijzigingen en aanvullende functionaliteiten.

Website en applicaties

Cookies

De digibordsoftware en de website van Gynzy vereisen het gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is een industriestandaard en de meeste grote websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar je browser wordt verstuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van je computer. Cookies worden gebruikt om de gebruikservaringen te vergroten en de door Gynzy aangeboden producten en diensten te verbeteren.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • bij een bezoek aan onze website de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van jouw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door jou gebruikte browser, specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat, jouw IP-adres en, indien door jou opgegeven, jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen.

Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Gynzy ingeschakelde hostingpartijen en data-analysebedrijven.

De door Gynzy ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Gynzy verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op een server in Nederland.

Inloggen met behulp van een Google account

Wanneer een leerkracht, beheerder, student of ouder ervoor kiest bij Gynzy (website en/of app) in te loggen door middel van zijn of haar Google account, dan verwerkt Gynzy aanvullend nog de aan het Google account verbonden naam, e-mailadres en profielfoto. Deze informatie maakt het mogelijk om het Google-account te verbinden met de app. Daarnaast wordt het e-mailadres gebruikt om:

 • te controleren of er een account bestaat bij de betreffende Gynzy app (of website);

 • het Google account te verbinden met het account waar al gebruik van wordt gemaakt bij de betreffende Gynzy app (of website); en/of

 • een account te creëren bij de betreffende Gynzy app of website, dat is verbonden met het Google Account.

YouTube applicatie

Binnen Gynzy kan door leerkrachten gebruik worden gemaakt van een YouTube applicatie, welke gebruik maakt van YouTube API Services.
Door gebruik te maken van deze applicatie, ga je akkoord gebonden te zijn aan de servicevoorwaarden van YouTube. De servicevoorwaarden van YouTube zijn te vinden op https://www.youtube.com/t/terms. Ook is het privacybeleid van Google van toepassing op de gebruikersinformatie die je met hen deelt.
Er wordt geen gebruikersinformatie opgeslagen of gedeeld met andere partijen.

Bewaartermijnen

Gynzy bewaart de persoonsgegevens die zij via haar website en de applicatie verwerkt, niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement beschreven doeleinden. Daarna worden deze verwijderd. Dat zal in ieder geval na 36 maanden zijn, tenzij men zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel langer worden bewaard. De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van de applicaties van Gynzy, gelden de in de verwerkersovereenkomst opgenomen bewaartermijnen.

Beveiliging

Gynzy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige toegang.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Gynzy te waarborgen.

Meer informatie over de door Gynzy getroffen maatregelen zijn terug te vinden in de door de scholen met Gynzy gesloten verwerkersovereenkomst.

Rechten

De AVG verstrekt aan jou, ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens, bepaalde rechten. Het gaat om de volgende rechten:

Inzage

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die wij over jou verwerken en daarbij o.a. informatie te ontvangen over de doeleinden waarvoor wij die gegevens verwerken, aan wie de gegevens zijn verstrekt en wat de (verwachte) bewaartermijn is.

Correctie

Indien blijkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over jou hebben opgeslagen, dan heb je het recht deze gegevens te laten corrigeren.

Verwijdering

Je hebt het recht jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij het verzoek tot verwijdering weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens moeten bewaren in verband met o.a. fiscale verplichtingen.

Beperking

Je hebt het recht de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld in afwachting van de behandeling van een door jou ingesteld bezwaar.

Bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover dat op jouw specifieke situatie van toepassing is.

Overdraagbaarheid

Je hebt recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens, bijvoorbeeld als je deze naar een andere leverancier van een soortgelijke applicatie wil overdragen. Op jouw verzoek, zullen wij jouw gegevens aan je toezenden in een gangbaar bestandsformaat (zoals xls of csv).

Je kunt je eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Gynzy via onderstaande contactgegevens. Gynzy zal het bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Indien Gynzy jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van een overeenkomst met een school, dan dien je jouw eventuele bezwaren en/of verzoeken rechtstreeks in te dienen bij jouw school.

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien je nog vragen mocht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of een van de bovengenoemde rechten willen inroepen, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via:

Gynzy Teachers B.V. / Gynzy Kids B.V.
Stationsplein 103
5211 BM 's-Hertogenbosch
e-mail: support@gynzy.com
telefoon: 040 4020907

Gynzy Teachers B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17209361

Gynzy Kids B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63770970

Mocht je van oordeel zijn dat Gynzy onvoldoende zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaat of zich niet houden aan de wet, dan kun je een klacht indienen bij Gynzy of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien wijziging van dit privacy- en cookiestatement nodig mocht zijn, dan vindt je op onze website altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 22 april 2020.