Spelling

Gynzy's leerstof bij het vakgebied spelling.

De Werelden van spelling

Spelling in Gynzy bestaat uit negen Werelden. Binnen de eerste zes Werelden worden spellingscategorieën/onderwerpen geïsoleerd aangeboden in de vorm van “Eilanden”. Elk van de Eilanden bestaat uit een aantal specifieke leerdoelen. In de zevende Wereld “Extra oefening” worden spellingscategorieën/onderwerpen door elkaar aangeboden en in de achtste en negende Wereld komen grammatica leerdoelen aan bod. Naast het maken van een eigen leerlijn in de Werelden is het ook mogelijk om Gynzy bij de lesmethode te gebruiken.

Begrippen 

Begrippen die nodig zijn voor taal en spelling. Hierin wordt geen beroep gedaan op het schrijven, maar op kennis en begrip.

Luisterwoorden

Categorieën die voornamelijk op basis van een luisterstrategie opgelost kunnen worden. Hierin zitten de klankzuivere woorden en andere woorden die een één op één koppeling tussen klankgroep en lettercombinatie hebben.

Nadenkwoorden

Categorieën die voornamelijk op basis van een regelstrategie opgelost kunnen worden. Hierin zitten veel vervoegingen en andere woorden waarvoor meerdere denkstappen genomen moeten worden.

Weetwoorden

Categorieën die voornamelijk op basis van een onthoudstrategie opgelost kunnen worden. Hierin zitten woorden die niet aan de hand van een regel- of luisterstrategie opgelost kunnen worden en uitheemse woorden.

Werkwoorden

Categorieën die gerelateerd zijn aan werkwoordspelling.

Hoofdletters & interpunctie

Categorieën die gerelateerd zijn aan gebruik van hoofdletters en leestekens.

extra oefening

Extra oefening

In de Wereld “Extra oefening” worden spellingscategorieën/onderwerpen door elkaar aangeboden. Ook bevat deze Wereld extra mogelijkheden voor het schrijven van de woorden.

Spelling wereld taalkundig ontleden

Taalkundig ontleden

Het benoemen van de woordsoorten in een zin. Onder andere: zelfstandig naamwoorden, lidwoorden en ook voornaamwoorden en verwijswoorden.

Spelling wereld redekundig ontleden

Redekundig ontleden

Het benoemen van zinsdelen. Onder andere: onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp en ook de lijdende en bedrijvende vorm en bepalingen van tijd en plaats.

Hoe wil jij spellingonderwijs geven?

Gynzy ondersteunt jouw spellingonderwijs op de manier die jij prettig vindt. 

6-fasenmodel

Elk leerdoel binnen spelling heeft dezelfde globale opbouw van de moeilijkheid van de oefeningen. Deze niveau-opbouw is enerzijds gebaseerd op de moeilijkheid van het gebruikte woord en anderzijds op de moeilijkheid van de soort opgave. Dit laatste wordt bepaald aan de hand van een 6-fasenmodel voor de opbouw van spellingsopgaven.

Dit model sluit aan bij de moderne spellingdidactiek waarbij men uitgaat van het verletteren van klanken. De leerling start met het horen en onderscheiden van klanken (auditieve analyse) en bepalen op welke plekken de klanken zich bevinden in woorden (volgorde fonemen).

Vervolgens wordt de stap gemaakt waarin de leerling de relatie legt tussen klanken en letters (foneem-grafeemkoppeling). Daarna leert de leerling de moeilijkheden die in een woord zitten te herkennen (spellingscategorie) waarna de leerling de relevante woorddelen leert schrijven (afmaken & overschrijven) en uiteindelijk het hele woord opschrijft (opschrijven).

6 fasenmodel

Kernelementen

Flitsen

Een effectieve manier om inprenting van spelling te bevorderen is het gebruik maken van flitsoefeningen. Bij deze oefeningen zien leerlingen een woord enkele seconden in beeld waarna het woord verdwijnt en ze het moeten opschrijven. Digitaal leermateriaal leent zich bij uitstek voor deze flitsoefeningen.

spelling flitser
spelling hint

Hints

Voor elk leerdoel is een hint ontwikkeld die de leerling in elke opgave kan raadplegen. Deze hint geeft een uitleg over de spellingscategorie en een voorbeeldwoord met bijbehorende illustratie om de analogie visueel te ondersteunen. Bovendien wordt in de hints duidelijkheid verschaft over de eventueel verschillende termen die in omloop zijn.

Wandkaarten

Voor de leerdoelen uit de Werelden Luisterwoorden, Nadenkwoorden, Weetwoorden  en  Werkwoorden zijn wandkaarten ontwikkeld. De kaarten zijn op te hangen in de klas. Ze bevatten net als in de hint een illustratie, een voorbeeldwoord met daarin de categorie uitgelicht en de regel die hierbij hoort. De leerling kan deze vervolgens terugzien in diverse opgaven waarin de leerling oefent met het herkennen van de categorie(ën) in het woord.

wandkaarten spelling

Meer weten?

Met een eigentijdse blik op onderwijs heeft Gynzy haar leermateriaal ontwikkeld. De didactische en onderwijskundige onderbouwing hierbij staat uitgewerkt in de verantwoording.

Ga aan de slag met Gynzy