Groep 7, Blok 8, Week 1, Les 2

Groep 7, Blok 8, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen cijferend te laten aftrekken. De minsommen worden in de schema’s gezet en cijferend opgelost.

Hoe zie je aan een som dat je het onthoudhokje moet gebruiken?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel vrachtwagens je nodig hebt door kolomsgewijs het totaal aantal dozen te delen door het aantal dozen dat in een vrachtwagen past. Hierdoor weet je ook hoeveel dozen je overhoudt.

Instructie

Screenshots blok 8
Herhaal het kolomsgewijs delen. Leg uit dat je bij kolomsgewijs delen eerst de som opschrijft en daaronder een streep zet. Als je deelt door een getal waar je de tafel niet van kent, maak je een hulprijtje. Je gebruikt bij deze som de tafel van 9 om te kijken hoe vaak 9 in 4266 past. Na iedere stap schrijf je op hoeveel je overhoudt. Dit doe je door cijferend af te trekken. Wijs de leerlingen erop om steeds zo groot mogelijke stappen te maken bij het delen. Je vermenigvuldigt eerst met een zo groot mogelijk honderdvoud, daarna met een zo groot mogelijk tienvoud en vervolgens met een zo groot mogelijke eenheid. Als je niets meer overhoudt, reken je de uitkomst uit. Je telt dan alle getallen op die aangeven hoe vaak 9 in 4266 past, ofwel 400 + 70 + 4 = 474. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots blok 8
Ga vervolgens in op het delen met rest. Vertel dat alle stappen van het kolomsgewijs delen hetzelfde zijn. Het enige verschil is dat je niet uitkomt op 0, maar een bepaald getal overhoudt. Dit is je rest. Rest is een getal waar niet nogmaals de deler vanaf gehaald kan worden. Laat de leerlingen oefenen met het kolomsgewijs delen met rest.

Wat is het verschil tussen je schatting en de precieze uitkomst bij 5640 plus 11.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kolomsgewijs delen door te vragen wat er fout gaat in de delingen. In de eerste kolom is bij de laatste stap niet de grootst mogelijke stap van het getal afgehaald, waardoor de rest te groot is. In de tweede kolom is het misgegaan bij het cijferend aftrekken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat je bij kolomsgewijs delen een deelsom in kleinere stappen splitst. Herhaal de stappen uit de instructie. Besteed aandacht aan het vermenigvuldigen met de nulregel. Leg uit dat je met een hulpsom van de tafels deze sommen handig kunt uitrekenen. Benadruk daarbij ook hoe je bepaalt of er rest overblijft bij een som. Wanneer er een getal overblijft waar de deler niet meer vanaf getrokken kan worden, houdt je dit over als rest. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg hardop verwoorden en oefen verder. Besteed tijdens het maken van de sommen ook aandacht aan het schattend delen.

Waarom kan de rest niet groter zijn dan 5 bij 3641 : 6?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke voor- en nadelen er zitten aan schattend en precies rekenen. Vervolgens maken de leerlingen hun eigen som. Ze schrijven een willekeurig getal op tussen de 1000 en 10.000. Vervolgens druk je op de husselknop. Het opgeschreven getal wordt gedeeld door dit getal.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!