Groep 7, Blok 2, Week 1, Les 2

Groep 7, Blok 2, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de punten van de kinderen te ordenen op volgorde van minst naar meest. Vergelijk de getallen tot en met 100.000. De kinderen zijn versleepbaar.

Hoe bepaal je of 57.125 groter of kleiner is dan 59.883?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat er 2 huizen te koop staan. Door de bedragen met elkaar te vergelijken zie je dat het linker huis goedkoper is dan het rechter huis.

Instructie

Screenshots blok 2
Herhaal hoe getallen tot en met 1.000.000 ingevuld worden in een schema. Bespreek hierbij ook hoe getallen ingevuld worden die uit minder dan 6 cijfers bestaan.
Screenshots blok 2
Leg uit hoe getallen tot en met 1.000.000 vergeleken en geordend worden. Bespreek dat de getallen onder elkaar in het schema ingevuld worden. Van links naar rechts wordt gekeken of de getallen verschillen. In de eerste kolom met een verschillend getal, wordt bepaald welk getal groter is, waardoor je weet welk hele getal het grootst is. Hetzelfde geldt voor het ordenen van getallen. Benadruk dat je de getallen vergelijkt totdat bij elk getal een verschil gevonden is. In het tweede voorbeeld is dat dus tot en met het honderdvoud. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Gebruik hierbij het schema aan de rechterkant.

Welke getalwaarde zorgt voor het verschil tussen 345.987 en 345.978?
Hoe groot is het verschil ongeveer tussen de getallen?

Screenshots blok 2
Ga vervolgens in op het globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn. Leg uit dat je uitzoekt welk getal het vraagteken ongeveer aangeeft. Om hierachter te komen, bepaal je eerst het midden van de getallenlijn. Vervolgens bepaal je de waardes van de kwarten. Hierdoor zie je in welk kwart van de getallenlijn het gevraagde getal ligt. Met deze marge wordt een schatting gemaakt van waar het vraagteken ongeveer ligt. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Tussen welke waardes ligt het vraagteken?
Hoe groot zijn de sprongen tussen de kwarten op de getallenlijn?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe getallen tot en met 1.000.000 geordend en geplaatst op de getallenlijn worden door te vragen of ze de getallen met de juiste plaats op de getallenlijn kunnen verbinden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je getallen met elkaar vergelijkt. Vul de getallen onder elkaar in het schema in, vervolgens vergelijk je de getallen van links naar rechts met elkaar. Zoek naar het eerste getal waar verschil te zien is. Hiermee wordt bepaald welk getal het grootst/kleinst is. Laat de leerlingen oefenen met het vergelijken.
Oefen vervolgens met het bepalen van de helft en de kwarten van de getallenlijn. Leg uit dat je bij het bepalen van een kwart eerst de helft bepaalt, daarna reken je uit wat er tussen het midden en het begin/einde van de getallenlijn zit.

Hoe groot is de sprong vanaf het begin naar het einde van de getallenlijn?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Vervolgens bepalen de leerlingen wie welke geldprijs gewonnen heeft door de getallen te ordenen van groot naar klein.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!