Rekenen2020-05-07T17:48:13+02:00

Rekenen

Gynzy’s leerstof bij het leergebied rekenen.

HomeVerwerkingLeergebiedenRekenen

De leerlijn van rekenen is opgedeeld in negen domeinen. Elk domein heeft een eigen “Wereld” in Gynzy. Binnen deze Werelden zijn de onderwerpen te vinden als “Eilanden”. Elk van de Eilanden bestaat uit een aantal specifieke leerdoelen. Naast leren in de Werelden is het ook mogelijk om Gynzy bij de lesmethode te gebruiken.

De Werelden van rekenen

  • Getalbegrip – De basiskennis die nodig is voor rekenen, met o.a. het kennen van de getallen, tellen, vergelijken, plaatsen op getallenlijnen, splitsen en structureren en het kennismaken met kommagetallen.
  • Optellen & Aftrekken – De bewerkingen met plus- en minsommen, met o.a. handig rekenen, automatiseren, hoofdrekenen, schattend rekenen en rekenen met kommagetallen.
  • Vermenigvuldigen & Delen – De bewerkingen met keer- en deelsommen, met o.a. handig rekenen, automatiseren, schattend rekenen en rekenen met kommagetallen.
  • Geld – Het rekenen met geld, met o.a. tellen en samenstellen van bedragen, wisselen van geld, bedragen bij elkaar optellen, berekenen wat je terugkrijgt en het rekenen met kortingspercentages.
  • Tijd & Datum – Klokkijken en rekenen met de datum, met o.a. analoog en digitaal klokkijken, stopwatch, kalenders aflezen, berekenen en schatten van tijdsduur en tijdsverbanden.
  • Meten – Rekenen met lengte, inhoud, gewicht, temperatuur en oppervlakte met o.a. kennen van het metrieke stelsel, opmeten, omrekenen, vergelijken en maten bepalen.
  • Meetkunde – Het bepalen van vormen, posities en eigenschappen van platte en ruimtelijke figuren, met o.a. bouwwerken, uitslagen, kaarten en plattegronden, tangram en aanzichten.
  • Procenten, Breuken & Verhoudingen – Kennen, berekenen en vergelijken van procenten, breuken en verhoudingen met o.a. delen en totale hoeveelheden uitrekenen, cirkeldiagram en strookmodel, schaalverhoudingen, vereenvoudigen en gelijknamig maken.
  • Tabellen, Grafieken & Getallenreeksen – Werken met staafgrafieken, lijngrafieken, diagrammen, tabellen en getallenreeksen, met o.a. aflezen en tekenen en berekeningen maken.

Gynzy Werelden rekenen

De domeinen van de leerlijn van rekenen als Werelden.

Aanbodtypes

Elk leerdoel heeft een globale opbouw van de moeilijkheid van de oefeningen. Deze niveau-opbouw is enerzijds gebaseerd op de verschillende fasen uit het handelingsmodel uit het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (2011) en anderzijds op een aantal specifieke aspecten van de opgaven, zoals o.a. de moeilijkheid van de gebruikte getallen, het type vraagstelling, de formulering, het aantal invulvelden, de handeling die de leerling moet verrichten en/of het aantal keuzemogelijkheden. De verschillende fasen van het handelingsmodel vormen grotendeels de basis van de niveau-indeling van opgaven.

Visuele opgaven

Bij een leerdoel bevatten de opgaven van het laagste niveau, indien mogelijk, altijd visuele ondersteuning. In deze opgaven wordt een som of een getal weergegeven met een afbeelding van bv. telbare blokjes, voorwerpen, geldstukken of kralen. Deze opgaven sluiten aan bij de fase waarin leerlingen werken met realistische representaties van werkelijke objecten en situaties. Bv. door middel van een afbeelding, het zetten van de wijzers van een klok of het samenstellen van bedragen.

Abstracte opgaven

In de volgende fase van het handelingsmodel maken leerlingen formele berekeningen met symbolen. Hierbij is de bewerking enkel met symbolen weergegeven. Elk leerdoel bevat, indien mogelijk, opgaven met abstracte sommen (veelal getalbewerkingen).

Verhaalopgaven

Op het moeilijkste niveau binnen een leerdoel bevinden zich opgaven met een vraag of probleem in verhaalvorm. Hierbij wordt de bewerking met bijbehorende symbolen niet weergegeven, maar moeten leerlingen zelf een som uit een beschreven of weergegeven situatie abstraheren. Deze situatie kan middels een tekstueel verhaaltje of een vertellende afbeelding worden getoond en vindt altijd plaats in een betekenisvolle context.

Kernelementen

Werkbladen

Het werken op een tablet of computer is uiteraard geen doel op zich en bij enkele leerdoelen is juist het gebruik van fysieke materialen wenselijk. Leerlingen kunnen dan de werkbladen voor rekenen gebruiken. In de leerlijn rekenen zijn er verschillende onderdelen waarbij handelen met fysieke materialen bijdraagt aan het leren en nodig is voor het verwerven van kennis. Bij bijvoorbeeld het leerdoel opmeten van voorwerpen draagt het gebruik van een echte liniaal bij aan de ontwikkeling van een realistisch beeld van de grootte van maten zoals een centimeter en decimeter.

Bekijk alle werkbladen
Spelling flitser

Hints

Leerlingen kunnen bij veel opgaven hints bekijken. Deze hints bevatten een denkstap in de goede richting. Deze is niet gericht op de specifieke som uit de opgave, maar gericht op het type som en op hoe deze kan worden opgelost. Er wordt aangegeven hoe leerlingen een opgave kunnen oplossen en niet wat ze moeten doen. De hints zijn vaak tekstueel beschreven, maar kunnen ook zijn aangevuld met een afbeelding, voorbeeldopgave en/of een schema.

Rekendictees, verhaaltjessommen en automatiseren

De Werelden bevatten Eilanden met enkel leerdoelen met rekendictees, verhaaltjessommen en automatiseren. Deze zijn goed te gebruiken voor extra herhaling, maar kunnen ook worden ingezet bij het begin van de rekenles als startoefening.

automatiseren gynzy rekenen
Meer weten?
Download de verantwoording

Gerelateerde blogs