Privacy- en cookie verklaring Gynzy

Hoe gaat Gynzy om met jouw privacy?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van bezoekers van de website van Gynzy Group B.V. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder Gynzy Netherlands B.V., Gynzy Belgium B.V. en Gynzy Inc. (hierna gezamenlijk te noemen: Gynzy). Je kan meer informatie vinden over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van Leveranciers en Klanten door op de hyperlink te klikken.

Gynzy vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van jouw persoonsgegevens dan ook serieus. Gynzy heeft daarom onder andere deze privacyverklaring voor websitebezoekers opgesteld.

Het doel van deze privacyverklaring is om transparant te zijn over de manier waarop Gynzy jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Ook leggen we uit hoe we voldoen aan privacywetgeving, zoals de AVG. Lees deze verklaring goed om te begrijpen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Wij informeren jou over deze privacyverklaring op onze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. 

Over ons

Gynzy Group B.V. en Gynzy Netherlands B.V. zijn gevestigd aan het Stationsplein 103 (5211 BM) te ’s-Hertogenbosch, Gynzy Belgium is gevestigd aan de Broederminstraat 9 (2018) te Antwerpen, België en Gynzy Inc. is gevestigd aan 228 East 45th Street, New York, NY in de United States. 

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende doelen.

1.Voor contact met ons: afhandeling van vragen / opmerkingen / klachten

Via de website kan je contact met ons opnemen via het contactformulier. Om jouw vraag, klacht of opmerking te kunnen behandelen en op een eventueel later moment weer contact met je op te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens. We verwerken voor dit doel jouw naam, contactgegevens en eventuele informatie die jij tijdens ons contact aan ons verstrekt. 

De juridische basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij een effectief contact met betrokkenen die vragen, opmerkingen of klachten hebben (artikel 6, lid 1, onder f AVG). 

2.Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, producten en diensten

Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens: 

  • (Geo)locatiegegevens

  • IP-adres

  • Internetbrowser en apparaat type

  • Websitetaal

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring. De wettelijke basis is toestemming, die je geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookie-banner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of als het om functionele cookies gaat ons gerechtvaardigd belang op een goed werkende website (artikel 6, lid 1, onder f AVG).

3.Voor marketingdoeleinden en nieuwsbrieven

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Naast onze nieuwsbrieven ontvang je alleen marketingberichten van ons wanneer je i. ons daar toestemming voor hebt gegeven, ii. daar om hebt gevraagd of iii. jouw werkgever klant is en jij als contactpersoon bij ons bekend staat en niet hebt aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen. Voor dit doel verwerken wij jouw e-mailadres.

Ontvang je liever geen nieuwsbrieven of mails meer? Uitschrijven is zo gedaan door onderaan de e-mail te klikken op “uitschrijven”. De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

  • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);

  • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);

  • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);

  • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);

  • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen door te mailen naar privacy@gynzy.com. We reageren altijd binnen een maand op jouw verzoek. 

Met wie delen wij gegevens en waar slaan we ze op?

Gynzy verkoopt of verhandelt jouw persoonsgegevens niet aan een derde partij. In beperkte gevallen kan een specifieke leverancier (als verwerker) toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Voordat Gynzy jouw gegevens deelt met zo’n derde partij zal Gynzy zich verzekeren dat deze partij gehouden is aan strikte beveiligingsstandaarden. 

Gynzy kan verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, zoals overheidsinstanties in overeenstemming met relevante wetgeving. Het kan ook noodzakelijk zijn dat Gynzy jouw persoonsgegevens moet overdragen om de wettige rechten van Gynzy te beschermen, opnieuw in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (de zgn. ‘verwerkers’), sluiten wij (voor zover dit nodig is) verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat wanneer wij gegevens aan hen verstrekken, onder meer goed is vastgelegd dat zij deze gegevens ook goed beveiligen en zij tijdig melding bij ons moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens gebruiken en/of zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot een jaar.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door organisatorische en technische maatregelen.

Alleen werknemers die daartoe van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau stellen wij ook periodiek bij wanneer dit nodig is.

Onze organisatie is zo ingericht dat wij er alles aan doen om inbreuken op de beveiliging, een zgn. datalek, te voorkomen. Indien er sprake is van een datalek, dan zullen wij handelen volgens het Protocol datalekken.

Contact en klachten

Als je vragen hebt over dit privacy statement of jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kun je contact met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via privacy@gynzy.com.

Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken of hoe wij reageren op privacy gerelateerde vragen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

‘s-Hertogenbosch, 25 mei 2023

Versie 1.0

Cookie verklaring