Op diverse plekken waar leerdoelen worden getoond kun je nu het referentieniveau zien. Dit niveau wordt uitgedrukt in een cijfer en letter en geeft aan in hoeverre van leerlingen wordt verwacht dit leerdoel aan het eind van de basisschool te beheersen. Per vakgebied verschillen deze niveaus enigszins, maar in essentie komt dit op hetzelfde neer: basis, streef en excellent.

Basisniveau (fundamenteel niveau)

Voor zowel rekenen als taal (spelling en grammatica) wordt het basisniveau aangegeven met 1F (fundamenteel). Het is de bedoeling dat elke leerling die het basisonderwijs verlaat de leerdoelen van dit niveau in ieder geval beheerst. Dit komt globaal overeen met een uitstroomniveau op vmbo. Wanneer dit niet haalbaar blijkt, wordt het uitstroomniveau eerder praktijkonderwijs. In de onderbouw zijn in praktijk vrijwel alle leerdoelen die worden aangeboden op dit niveau.

Streefniveau

Voor rekenen wordt dit niveau aangegeven als 1S en voor spelling en grammatica als 2F. Zoals de naam suggereert is dit waarnaar gestreefd wordt. Dit is het algemeen maatschappelijk functioneel niveau waaraan alle Nederlanders zouden moeten voldoen en komt globaal overeen met een uitstroomniveau op havo/vwo. Leerlingen waarvoor 1S/2F te hoog gegrepen is in het basisonderwijs zullen op het vervolgonderwijs naar dit niveau toewerken.

Excellent niveau

Tot slot kennen een aantal leerdoelen in de leerlijnen een excellent niveau (1X voor rekenen en 3F voor spelling en grammatica). Dit niveau is bedoeld voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken naast de reguliere lesstof en bevat leerdoelen die bijvoorbeeld dieper de abstractie aanraken, leerdoelen die anders in het vervolgonderwijs pas aangeboden zouden worden of leerdoelen die verbredend van aard zijn.

Waar vind ik ze?

Welk referentieniveau bij een leerdoel hoort kun je op diverse plekken terug zien. Op dit moment zie je ze terug naast de naam van een leerdoel in het tabblad ‘Inzicht’ (onder de grafieken en na het selecteren van een Eiland), op het overzicht van de lesdoelen, in de omschrijving van een leerdoel (wanneer je deze opent vanuit de Werelden en Eilanden) en in de visuele leerlijnen. In de toekomst zul je de referentieniveaus op meer plekken terugzien.

 

Verantwoording

Voor elk van de leerdoelen uit de leerlijnen van Gynzy is vastgesteld welk referentieniveau hierbij past. Dit is gedaan aan de hand van het Referentiekader taal en rekenen, de diverse uitwerkingen hiervan en adviezen van diverse vakexperts. Vaak zul je de gekoppelde referentieniveaus zien naast de gerelateerde leerjaren. Beide gegevens kun je gebruiken om te bepalen hoe belangrijk het is om een bepaald doel op een gegeven moment te beheersen voor je leerlingen, waarbij het referentieniveau uiteindelijk zwaarder weegt.

Globale relatie tussen referentieniveaus en vervolgonderwijs.